O dejavnosti svetovne organizacije ZN za kulturo UNESCO

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

Izjava generalne konference UNESCO, Montevideo, 1954

General skupščina UNESCO. Osma seja. Montevideo (Uruguay), 1954. Resolucija sprejeta 10. decembra 1954 na osemnajstem plenarnem zasedanju.

Generalna skupščina, ki je razpravljala o poročilu Generalnega direktorja o mednarodni peticiji v prid esperantu, je

seznanjena z rezultati doseženimi s pomočjo esperanta na področju mednarodnih intelektualnih odnosov in zbliževanju ljudstev sveta;

priznava, da so ti rezultati v skladu s cilji in ideali organizacije UNESCO;

ugotavlja, da je več držav članic izrazilo svojo pripravljenost uvesti ali razširiti poučevanje esperanta v svojih šolah ali visokošolskih izobraževalnih institucijah in prosi te države članice, da obveščajo generalnega direktorja o rezultatih, doseženih na tem področju;

pooblašča generalnega direktorja, da zasleduje nadaljnji razvoj uporabe esperanta v znanosti, izobraževanju in kulturi, in da v tem smislu sodeluje s Svetovnim esperantskim združenjem v zadevah, ki zadevajo obe organizaciji.

Zasedanje UNESCO, Montevideo, 1954

Izvirni tekst:

General Conference of Unesco. Eight session. Montevideo (Uruguay), 1954.Resolution adopted on December 10th, 1954, in the eighteenth plenary-meeting.

IV.1.4.422 - The General Conference, Having discussed the report of the Director-General on the international petition in favour of Esperanto (8C/PRG/3),

IV.1.4.4221 - Takes note of the results attained by Esperanto in the field of international intellectual relations and the rapprochement of the peoples of the world;

IV.1.4.4222 - Recognizes that these results correspond with the aims ans ideals of Unesco ;

IV.1.4.4223 - Takes note that several Member States have announced their readiness to introduce or expand the teaching of Esperanto in their schoolsand higher educational establishments, and requests these Member States to keep the Director-General informed of the results attained in this field;

IV.1.4.4224 - Authorizes the Director-General to follow current developments in the use of Esperanto in education, science and culture, and, to this end, to co-operate with the Universal Esperanto Association in matters concerning both organizations.

Faksimile revije Esperanto iz leta 1955

Faksimile revije Esperanto iz leta 1955 kjer piše o dosežkih pri UNESCO

Izjava generalne konference UNESCO, Sofija, 1985

Upoštevajoč, da je na svojem zasedanju leta 1954 v Montevideu z izjavo IV. 1.4.422-4224 ugotovila rezultate, dosežene z mednarodnim jezikom esperantom na področju mednarodne intelektualne izmenjave in medsebojnega razumevanja med ljudmi vsega sveta, in priznala, da so le-ti skladni s cilji in ideali organizacije UNESCO;

Opozarjajoč, da je esperanto medtem napredoval kot sredstvo za sporazumevanje med ljudstvi in kulturami različnih držav in prodrl na večino območij sveta in v večino človekovih dejavnosti;

Priznavajoč velike možnosti, ki jih esperanto nudi za mednarodno razumevanje in komuniciranje med ljudstvi različnih narodov,

Ugotavljajoč zelo pomemben prispevek esperantskega gibanja in še posebej Svetovnega esperantskega združenja k razširjanju informacij o dejavnosti organizacije UNESCO, kakor tudi njegovo udeležbo v tej dejavnosti;

Zavedajoč se dejstva, da bo leta 1987 praznovanje stoletnice obstoja esperanta:

  1. čestita esperantskemu gibanju ob njegovi stoti obletnici;
  2. prosi Generalnega direktorja, naj stalno pozorno spremlja razvoj esperanta kot sredstva za izboljšanje razumevanja med različnimi narodi in kulturami;
  3. vabi države članice, naj zaznamujejo stoletnico esperanta s primernimi prireditvami, izjavami, izdajo posebnih znamk in podobnim, in spodbudijo uvajanje študijskih programov o jezikovnem problemu in o esperatnu v svoje šole in ustanove visokošolskega izobraževanja;
  4. priporoča mednarodnim nevladnim organizacijam, naj se pridružijo praznovanju stoletnice esperanta in preučijo možnosti za uporabo esperanta kot sredstva za širjenje vsakršnih informacij med svojimi člani, vključno s tistimi o dejavnosti organizacije UNESCO.

To izjavo je sprejela 23. generalna konferenca Unesca, ki je zasedala od 8. oktobra do 12. novembra 1985 v Sofiji, na plenarnem zasedanju 8. novembra.