Obisk v Gradcu (Graz)

Oživitev stikov med esperantisti Gradca in Maribora

Revivigo de kontaktoj inter la esperantistoj de Graz kaj de Maribor

Po julijskem spoznavnem srečanju in razgovoru v Mariboru ob obisku treh graških predstavnikov, so za pet članov mariborskih društev (Esperantsko društvo Maribor in  Železničarsko esperantsko društvo) graški kolegi 17. oktobra 2017 pripravili pester program.

Post la interkona renkontiĝo kaj interparolo en Maribor dum la vizito de tri reprezentantoj el Graz, niaj kolegoj el Graz por la kvin membroj de ambaŭ esperantaj societoj de Maribor (Esperanto-societo Maribor kaj Fervojista Esperanto-societo) 17-an de Oktobro preparis varian programon.

Dopoldne smo se na centralnem Graškem pokopališču ob grobu Henrika – Hainricha Haasa, ustanovitelja EDM, poklonili njegovemu spominu. Razen maternega nemškega jezika in esperanta je dr. Haas govoril več drugih jezikov, tudi slovenskega. V Mariboru pa je bil zlasti med Slovenci priljubljen advokat. S kolegi je leta 1910 v Mariboru  ustanovil podružnico graškega esperantskega društva.

Antaŭtagmeze ni en la centra tombejo de Graz ĉe la tombo de Henriko – Heinrich Haas, la fondinto de ESM, reverencis je rememoro al li. Krom la gepatra germana kaj krom Esperanto d-ro Haas parolis plurajn aldonajn lingvojn, ankaŭ la slovenan. En Maribor li aparte por la slovenoj estis advokato, akceptita kun simpatio. Kun siaj kolegoj li en la jaro 1910 en Maribor fondis la filion de la Esperanto-societo de Graz.

Esperantoplatz - Graz | Trg esperanta v Gradcu

Esperantoplatz Graz | Trg esperanta v Gradcu

Na Trgu esperanta (Esperantoplatz), nedaleč od glavne železniške postaje, je nastala skupinska fotografija ob spomeniku v obliki velikega srca. Srce ima namreč v esperantskem gibanju močan simbolni pomen. Na primer »oče« Esperanta dr. Zamenhof je takoj po izidu prve slovnice napisal všečno pesmico Ho mia kor’ | Oj moje srce,  ko je bil še negotov o širjenju mednarodnega jezika. Madžarski pesnik K. Kalocsay pa je po prvi svetovni vojni izdal v tem jeziku čustveno pesmarico z naslovom Mondo kaj  koro | Svet in srce.

Das Esperanto - Denkmal |  zahvalna skulptura

Das Esperantodenkmal | Zahvalna skulptura esperantu

Sur Esperantoplatz (la placo, nomita omaĝe al Esperanto) proksime al la ĉefa fervojstacio, estis farita komuna fotografaĵo apud la monumento en la formo de granda koro. La koro, nome, havas ene de la esperanta movado fortan simbolan signifon. Tiel ekzemple la “patro” de Esperanto d-ro Zamenhof tuj post la unua libro verkis plaĉan poemon Ho mia kor’, ĉar li ne havis jam certecon pri la disvastigo de la lingvo internacia. La hungara esperanta poeto K. Kalocsay post la unua mondmilito eldonis mirindan poemkolekton kun la titolo Mondo kaj koro.

Med skupnim kosilom v bližini so navzoči zadovoljno ugotavljali, da ob medsebojnih prijateljskih stikih, kot so dopisovanja, srečanja, pride najbolj do izraza Zamenhofova  ideja o potrebnosti nevtralnega mednarodnega jezika.  Ob tem so tudi že načrtovali naslednje srečanje v Sloveniji.

Dum la komuna tagmanĝo en proksimo la partoprenantoj kontente konstatis, ke okaze de amikaj kontaktoj kiel korespondado, renkontiĝoj, plej forte esprimiĝas la ideo de Zamenhof pri la bezoneco de la neŭtrala internacia lingvo. Dume ili jam planis sekvan renkontiĝon en Slovenio.

Popoldne je sledil ogled več kulturnih znamenitosti v graškem središču. Srečanje je doseglo vrhunec ob obisku sodobne Štajerske deželne knjižnice (Steiermärkische Landesbibliothek), ki ima tudi Slovensko čitalnico. Za njihov slovenski  oddelek so hvaležno sprejeli v poklon pred tremi leti prenovljen učbenik Esperanto za  železničarje in druge, društva ŽED. Poleg drugih knjižnih  mojstrovin nam je zastopnik knjižnice predstavil dobro ohranjen izvirni izvod Dalmatinove Biblije iz leta 1584.

Posttagmeze sekvis vizitado de pluraj kulturaj vidindaĵoj en la mezo de la urbo Graz. La renkontiĝo atingis sian pinton dum la vizito de la moderna regiona centra biblioteko (Steiermärkische Landesbibliothek). Por sia slovena sekcio ili dankeme akceptis donace la antaŭ tri jaroj renovigitan lernolibron Esperanto za železničarje in druge (Esperanto por la fervojistoj kaj aliaj) de la societo FES. Apud aliaj libraj majstraĵoj la kunlaboranto de la biblioteko prezentis al ni la en bona stato troviĝantan originan eldonaĵon de la Biblio laŭ la traduko de Dalmateno el la jaro 1584.

Karl  Kovač

Esperantigis Vinko Ošlak.

2017-10-17-maribora-klubo-en-graz-2

2017-10-17-maribora-klubo-en-graz-3