Srečanje esperantistov na Polževem

Združenje za esperanto Slovenije – ZES (Slovenia Esperanto-ligo – SEL) je 20. maja 2017 na Polževem organiziralo srečanje esperantistov Slovenije in posvet.

Srečanja in posveta se je udeležilo 23 esperantistov.

S srečanja na Polževem (foto Zdravko Kokanović)

S srečanja na Polževem (foto Zdravko Kokanović)

Na posvetu je bilo obravnavano pisno gradivo »Programska usmeritev« v osnutku.

Dogovorili smo se:

  • da se sprejme pobuda za izdelavo logotipa ZES, ki bo povečal prepoznavnost dejavnosti.

Obravnavane so bile še: lažja pristopnost preko spleta, založniška dejavnost, sodelovanje s sredstvi obveščanja, priprava tipskih odgovorov na vprašanja novinarjev.

  • Sklenili smo, da se razprava o dokumentu in zbiranje predlogov nadaljuje do jeseni letos.

V drugem delu smo obravnavali osnutek predloga Evropski esperantski zvezi »Stališča o uporabi esperanta v Evropski uniji«. Osnutek je predstavil Tomaž Longyka. Prisotni do ga dobili v pisni obliki. Nekaj udeležencev je že podalo svoje zamisli (delovni-uradni jezik, prehodno obdobje, preciznost esperanta, UNESCO resoluciji, esperanto na poslovnem področju).

S posveta na Polževem (foto: Zdravko Kokanović)

S posveta na Polževem: Od zgoraj prva vrsta levo: Anton in Reneja Mihelič, Tomaž Longyka, Janez Zadravec, Ostoj Kristan, druga vrsta z leve: Andrej Žumer, Nika Rožej, Milan Škrlj, Peter Grbec, tretja vrsta: Vita Sklepič, Anka Vozlič, četrta vrsta: Roberto Maglica, Karmen Lešnik (foto: Zdravko Kokanović)

Dogovorili smo se, da zaradi kratkega roka vsi, ki imajo predloge ali pripombe k “Stališčem…”, te v pisni obliki po e-pošti pošljejo Tomažu Longyki do 24. maja za uskladitev. Slednji bo dokument prevedel v esperanto, nato pa ga bo predsednik ZES poslal delegatu Zlatku Tišljaru, ki ga bo predstavil na Kongresu EEU, ki bo 4. junija v Nemčiji.

img_0906

Manjša skupina se je odpravila do razgledne točke.

Popoldne so udeleženci srečanja in posveta odšli na ogled domačije Josipa Jurčiča na Muljavi in nadaljevali prijetno druženje kljub deževnemu vremenu.

Po posvetu smo si prisotni ogledali rojstni hišo Josipa Jurčiča na Muljavi (foto: Zdravko Kokanović)

Po posvetu smo si prisotni ogledali rojstni hišo Josipa Jurčiča na Muljavi (foto: Zdravko Kokanović)

Anton Mihelič in Janez Zadravec